Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Организација школеСавет Школе је колегијални орган који управља Школом. Њега чини 17 чланова
Чланови САВЕТА су:
Вулетић др Сања, професор струковних студија - председник Савета
Ђурковић Пантелић др Милена, професор струковних студија – заменик председника Савета
Будимировић др Вјекослав, професор струковних студија
Лазић др Анђелка, професор струковних студија
Павловић мр Бранка, предавач
Станков др Љиљана, професор струковних студија
Станковић Татјана, наставник практичне наставе
Маринковић Драгиша, наставник вештина

Поповић Љубинка, шеф рачуноводства
Лукић Радина, радник на пружању услуга у скриптарници
Игњатовић Слађана, спремачица

Божић Марина, студент
Богојевић Никола, студент
Пајић Александра, студент

ДИРЕКТОР
Директор је руководилац и орган пословођења Школе.
Др Светлана Карић, професор струковних студија

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

НАСТАВНО ВЕЋЕ
Наставно веће је највиши стручни орган Школе. Чине га сви наставници у наставничком звању који су у радном односу у Школи.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студентски парламент организује се ради заштите права и интереса студената. Броји 10 чланова.

ВЕЋЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА
Веће специјалистичких студија чине сви наставници који изводе наставу на специјалистичким студијама.

ВЕЋЕ ГОДИНЕ
Веће године студија чине сви наставници који изводе наставу на тој години студија.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Школа има у свом саставу следеће организационе јединице:
•  Наставну;
•  Секретаријат
Делокруг послова организационих јединица утврђен је Статутом Школе.   Шематска организациона структура ВСССВ Шабац