Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

Акта


Статут

   Статут високе школе

Информатор

   Информатор о раду Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу


Правилници

   Правилник о упису студената на основне струковне студије

   Правилници о изменама и допунама Правилника о упису студената на основне струковне студије

   Правилник о мастер струковним студијама

   Правилник о упису студената на студијске програме другог степена струковних студија

   Правилник о правилима студија

   Правилник о испитима

   Правилник о изради и одбрани завршног рада

   Правилници о изменама и допунама Правилникa о изради и одбрани завршног рада

   Правилник о поступку израде и одбране специјалистичког рада на специјалистичким струковним студијама

   Правилници о изменама и допунама Правилникa о поступку израде и одбране специјалистичког рада на специјалистичким струковним студијама

   Правилник о мобилности студената и преносу ЕСПБ

   Правилници о изменама и допунама Правилникa о мобилности студената и преносу ЕСПБ

   Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање

   Правилник о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада

   Правилник о уџбеницима и другим наставним публикацијама

   Правилник о условима, начину и поступку избора у звања наставника и сарадника

   Правилник о раду

   Правилник о издавачкој делатности

   Правилник о буџетском рачуноводству

   Правилник о дисциплинској одговорности студената

   Правилник о заштити од пожара

   Правилник избору студентског парламента

   Правилник о раду студентског парламента школе

   Правилник о раду библиотеке

   Правилник о раду и финансирању Комисије за самовредновање

   Правилник о наградама и признањима

   Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и пружање услуга

   Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

   Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

   Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

   Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

   Правилник о стручном усавршавању и оспособљавању запослених

   Правилник о употреби печата и штамбиља

   Правилник о службеним путовањима

   Правилник о извођењу и оцени приступног предавања


Пословници

   Пословник о раду Савета школе

   Пословник о раду Наставног већа


Извештаји

   Извештај о резултатима самовредновања - 2011. година

   Извештај о раду у школској 2015/2016. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на основним студијама у школској 2015/16. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на специјалистичким студијама у школској 2015/16. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на основним студијама у школској 2014/15. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на специјалистичким студијама у школској 2014/15. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на основним студијама у школској 2013/14. години

   Извештај о пролазности студената на испитима на специјалистичким студијама у школској 2013/14. години


Програми

   План рада у школској 2016/2017. години

   Финансијски план за 2017. годину


Одлуке

   Обавештење о правима запослених која су предвиђена Законом о заштити узбуњивача

   Одлука о лицу овлашћеном за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем