Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац

O школи

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ је самостална високошколска установа са својством правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом Школе. Оснивач Школе је Република Србија. Школа послује под називом: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу. Назив Школе на енглеском језику је: Preschool Teacher Training College. Седиште Школе је у Шапцу, Добропољска улица број 5. Школа је уписанa у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву под бројем регистарског улошка 5-15-00 (решење Трговинског суда у Ваљеву о упису у регистар установа од 2.10.2007. године). Школа има дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије број 612-00-847/2007-04 од 31.07.2007. године са допунама дозволе за рад за студијске програме.

15000 Шабац, Србија

Интернет адреса http://www.vivasabac.edu.rs

Телефон 015/342-171,172,

ПИБ 100125590

Матични број 07120478

dr sci. med. Светлана Карић, директор телефон – 015/342-171,172, e-mail svetlana.karic@gmail.com

Основна делатност Школе је високо струковно образовање.

Поред наведене делатности Школа се бави и другим делатностима: образовање одраслих и образовање током читавог живота, истраживачким радом, стручним образовањем и усавршавањем, издавачком делатношћу у вези са истраживачким и наставним радом, трговином на мало-књигама и обрасцима, организовањем симпозијума, стручних састанака и сл., библиотечким и документационим пословима, финансијско-материјалним, помоћно-техничким и другим пословима у вези са остваривањем делатности.

Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу је наставила традицију шабачке Учитељске школе у припремању просветних радника за рад са најмлађим школским, а затим и предшколским узрастом.

У Шапцу је 1920. године, при Гимназији, основано Педагошко одељење, јер није било довољно учитеља у региону. Од тада педагошко одељење постаје посебна школска институција за образовање учитеља. Подринска учитељска школа, која је свечано проглашена и отворена на дан Светог Саве 1926. године, била је једна од најстаријих учитељских школа у Србији. Године 1959. године проглашена је за огледну учитељску школу, а 1972. године прерасла је у Педагошку академију (Виша школа за образовање учитеља). Млади из Подриња, Ваљевске подгорине, Срема и из Босне радо су и у великом броју долазили у Шабац на учитељско школовање. Педагошка академија се гаси 1993. године. Исте године, традицију овог културно-просветно-педагошког центра наставља Виша школа за образовање васпитача. Настањена у истој згради, савремено опремљена уписала је прву генарацију васпитача и уз сарадњу са Предшколском установом ,,Наше дете" у Шапцу започела образовање васпитача. Поред редовне наставе урађени су и пројекти као допринос што бољем едуковању студената, будућих васпитача за рад по савременим захтевима, едуковању родитеља и као најважнији – допринос савременом приступу предшколском васпитању и образовању деце из свих друштвених слојева и подизању толеранције (етничке, верске) на виши ниво.

Од школске 2007/2008. године, на начелима Болоњске декларације, у Школи се, након добијених акредитација, реализују основне струковне студије и акредитовани студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ ВАСПИТАЧА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, који је поново акредитован 2012. године; СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА, акредитован 2012. и СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ акредитован 2016.

Школа реализује и пет акредитованих студијских прoграма на специјалистичким струковним студијама:

  • Образовање струковних васпитача - специјалиста за физичко васпитање
  • Образовање струковних васпитача - специјалиста за методику реализације припремног предшколског програма
  • Образовање струковних васпитача - специјалиста за музичкосценски израз
  • Образовање струковних васпитача - специјалиста за ликовно васпитање
  • Образовање струковних васпитача - специјалиста за рад са децом раног узраста